Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Irlandii w rejestrze przedsiębiorców nr. 487229 z siedziba główną w Dublin.
UWAGA
Korzystając z naszych usług akceptujesz poniższy regulamin
REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady dotyczące usługi transportu, przewozu przesyłek świadczonych przez Firmę Blanch Logistic Transport (BLT) na rzecz osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie Unii Europejskiej.​ Zleceniodawca z chwilą podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulaminu i jednocześnie wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz inne przepisy, które mogą być zgodnie z nim wydane. Blanch Logistic Transport wykonuje usługę transportu przesyłek i zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek wynikające z czynników niezależnych od niego tj.:​
kontrole graniczne
złe warunki atmosferyczne
utrudnienia w przeprawach promowych
lub innych, które mają wpływ na transport​
Terminy odbiorów i dostarczenia paczek mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Blanch Logistic Transport, nimniejszym nie ponosi on wówczas odpowiedzialności za opóźnienia. Paczki zostaną dostarczone, odebrane w jak najszybszym terminie.

§ 2 Definicje

Na potrzeby Regulaminu użyto określeń, które oznaczają:​
Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Blanch Logistic Transport wykonanie usługi przewozu.​
Kurier - pracownik firmy, który przyjmuje przesyłkę od Nadawcy i dostarcza ją do Odbiorcy.​
Cennik - wykaz opłat pobieranych przez Blanch Logistic.
Transport​ i dopłat za Usługi oraz Usługi dodatkowe.​
Miejsce Dostawy - wskazane w liście przewozowym miejsce doręczenia Paczki.​
Miejsce Odbioru - miejsce przyjęcia Przesyłki w celu wykonania Usługi Przewozu Paczki.​
Nadawca - osoba, która wydaje, nadaje Przesyłkę.​
Odbiorca - wskazana w dokumencie przewozowym osoba, której ma zostać wydana Przesyłka w Miejscu Dostawy.​
Paczka -rzeczy spakowane w sposób wymagany albo zwyczajowo przyjęty, nadane przez Klienta Blanch Logistic Tranport do przyjęcia, przemieszczenia oraz doręczenia na podstawie dokumentu przewozowego.

§ 3 Zawarcie umowy o świadczeniu usługi przewozu przesyłek

Z chwilą podpisania listu przewozowego Zleceniodawca uznaje niniejszy regulamin jako część umowy zawartej o świadczenie usługi Przewozu Przesyłek, ponadto oświadcza, że zawartość Paczki jest właściwa i zgodna ze stanem rzeczywistym, zadeklarowanym i opisanym w dokumencie przewozowym.
Zleceniodawca zobowiązany w momencie podpisywania Listu Przewozowego do podania numeru dokumentu tożsamości, potwierdzając tym samym zgodność deklarowanych danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego Regulaminu, a także wyraża przez to swoją zgodę na proponowana przez Blanch Logistic Transport cenę usługi. Dane osobowe nadawcy i odbiorcy są chronione prawem ochrony danych.
Dowodem zawarcia umowy o przewóz jest stosowany przez Blanch Logistic Transport List Przewozowy lub list przewozowy wystawiany przez firmę współpracującą.
​ List przewozowy stanowi dokument zawarcia umowy, a kopie listu przewozowego otrzymuje Zleceniodawca. Cennik określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez Blanch Logistic Transport. W przypadku gdy waga gabarytowa paczki przewyższa wagę rzeczywistą paczki, Klient zobowiązany jest dokonać opłaty za transport przesyłki o danej wadze gabarytowej - waga gabarytowa stanowi podstawę do naliczenia kwoty do zapłaty przez Klienta. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia z Usługodawcą (np. rabaty), co musi zostać zapisane w liście przewozowym.
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku w dowolnie wybranym czasie.
Paczki dostarczane są w Irlandii po uprzednim kontakcie telefonicznym . W przypadku braku kontaktu z odbiorcą w ( Irlandii lub nadawcą z Polski ) paczka zostaje zwrócona do Irlandii i odsyłana do nadawcy z dodaniem kosztów powrotu paczki.

§ 4 Ograniczenia w transporcie

Z przewozu są wyłączone następujące przedmioty:
1. alkohol, papierosy oraz wszelkiego typu inne wyroby tytoniowe
2. chemikalia, leki na recepte
3. materiały utleniające się
4. artykuły trujące
5. substancje zamieniające się w parę
6. artykuły określone jako "materiały niebezpieczne" w przepisach ICAO dotyczących niebezpiecznych materiałów
7. przesyłki, których przewożenia zakazują jakiekolwiek przepisy prawne
8. wszelkie paczki, których transportowanie, eksportowanie oraz importowanie jest zabronione lub ograniczone przepisami prawnymi kraju docelowego lub tranzytowego albo stanu
9. artykuły sprzeczne z polityką publiczną
10. narkotyki
11. dzieła sztuki, antyki, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty
12. zwierzęta i rośliny
13. szczątki ludzkie
14. przedmioty ulegające zniszczeniu
15. amunicja do broni palnej i broń palna
16. materiały wybuchowe
17. sprężone gazy
18. łatwopalne płyny i ciała stałe, materiały łatwopalne
19. żarówki do fleszy fotograficznych
20. materiały magnetyczne
21. rtęć
22. kwasy i inne substancje żrące oraz wszystkie substancje alkaliczne
23. złoto, srebro, platyna lub inne metale szlachetne;kamienie półszlachetne szlachetne, w tym diamenty; waluta (banknoty lub monety) jakiegokolwiek kraju, zbywalne papiery wartościowe; wszelkiego rodzaju biżuteria; inne przedmioty wartościowe
24. listy oraz środki komunikowania się, które mogą zostać uznane za listy w świetle prawa właściwego.
25. które z powodu swoich rozmiarów, masy albo innych właściwości nie nadają się do przewozu. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości 250€. Zapłata powyższej kary nie pozbawia Blanch Logistic Transport prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. Zleceniodawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku przekazania do transportu artykułów oraz towarów wykluczonych z przewozu.
Blanch Logistic Transport nie jest zobowiązany do kontrolowania przesyłek pod kątem występowania artykułów wykluczonych z przewozu, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki, chyba że zakazuje tego miejscowe prawo albo stanowi szczególne zasady w tym względzie, przy czym bez znaczenia jest fakt, iż przesyłka została oznaczona jako zawierająca artykuły i towary wykluczone lub też nie dokonano takiego oznaczenia. Kontrola przeprowadzona przez Blanch Logistic Transport nie zwalnia Klienta ze zobowiązań wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących artykułów i towarów wyłączonych z przewozu. Blanch Logistic Transport ma prawo odmówić przyjęcia i transportu przesyłek bez podania przyczyny.​
Niezależnie od istnienia lub braku istnienia faktycznej lub domniemanej wiedzy Blanch Logistic Transport co do zawartości przesyłki, umowa przewozu towarów wykluczonych lub świadczenie usług transportowych dotyczących artykułów i towarów wykluczonych nie może być uważana za zawartą. Nawet odebranie, przewóz bądź magazynowanie takiej przesyłki nie może być traktowane jako dowód istnienia intencji zawarcia przez Blanch Logistic Transport umowy. Pracownicy lub przedstawiciele Blanch Logistic Transport nie mają upoważnienia do zawierania umów dotyczących przesyłek zawierających artykuły lub towary wykluczone. Dotyczy to także sytuacji, gdy Klient będzie zatajał przed Blanch Logistic Transport faktyczną zawartość przesyłki.

§ 5 Opakowanie paczki

Przesyłki muszą zostać zapakowane w sposób, który umożliwia prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
Opakowanie przesyłki powinno być:​
1. zamknięte i szczelnie zabezpieczone środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby, pieczęcie lakowe
2. odpowiednio wytrzymałe​
3. opisanie, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Paczki, poprzez oznakowanie np. "Uwaga szkło", "Góra - dół"​
4. pozbawione wszelkich cech, które mogłyby w jakikolwiek sposób uszkodzić inne przewożone Paczki​
5. opakowanie przesyłki wlicza się do jego masy​​
Przyjęcie przesyłki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie, za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca - Nadawca.

§ 6 Zasady pakowania przesyłek

​Przesyłki pakuj w sztywne, mocne kartony, pamiętając o zabezpieczeniu ostrych krawędzi przedmiotów. Wszystkie krawędzie i otwory proszę okleić taśmą pakunkową. Wypełnij puste wnętrze kartonu (folią bąbelkową, styropianem, zgniecionym papierem​ lub innymi lekkimi materiałami) tak, aby przedmioty nie pozostawały luźne i nie przemieszczały się w kartonie. Sprzęt RTV i AGD oraz przedmioty elektroniczne powinny być dobrze zabezpieczone w czasie transportu (w szczególności telewizory i komputery) należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu. Gdy nie posiadamy takiego opakowania, należy każdy przedmiot owinąć folią bąbelkową a następnie umieścić w mocnym kartonie.
Opisz karton jako DELIKATNE jeżeli to konieczne. Zaznacz którą stroną do góry ma być przewożony karton (opis GÓRA - DÓŁ). Umieść adres i numery telefonów nadawcy i odbiorcy na środkowej części kartonu. Pakując przedmioty delikatne w jednym kartonie zabezpiecz je tak, by nie stykały się ze sobą. ​Przedmioty szklane (typy lustra, słoiki, porcelana itp.) muszą być odpowiednio zabezpieczone przez nadawcę, każda rzecz osobno zawinięta w folię bąbelkową, a paczka odpowiednio oznaczona - UWAGA SZKŁO, w razie pęknięcia przedmiotu lub jego pobicia nie odpowiadamy za przesyłkę źle zabezpieczoną.
Na kartonie należy napisać (najlepiej czarnym markerem) pełny adres nadawcy i odbiorcy, w tym numery telefonów i kody pocztowe. Gdy wysyłasz kilka paczek, prosimy o opisanie każdego kartonu osobno. Pamiętaj - rzeczy ciężkie i delikatne pakujemy do mniejszych kartonów, podczas gdy większe i lżejsze przedmioty do większych kartonów.
Od osoby nadającej paczkę wymagany jest DOWÓD TOŻSAMOŚCI.​
​Torby podróżne mogą być przewożone bez opakowania kartonowego. Muszą być jednak zabezpieczone w całości kilkoma warstwami folii pakunkowej bądź folii spożywczej. Pod folią należy umieścić dodatkowo kartkę z pełnymi danymi odbiorcy. Torby podlegają takim samym ograniczeniom wymiarowym jak paczki.
UWAGA
Przy odbiorze paczki należy dokładnie sprawdzić stan opakowania i wszelkie zastrzeżenia odnośnie ewentualnych uszkodzeń zawartości należy zgłosić kurierowi przed pokwitowaniem odbioru.
​Rowery: Kierownica powinna być skręcona o 90 st (w jednej linii z kołem). Pedały odkręcone i wkręcone od wewnętrznej strony ramion korby. Kierownica i siodełko powinno być obniżone do najniższego poziomu. Korzystając z naszych usług akceptujesz ​powyższe zasady i nasz regulamin.

§ 7 Warunki świadczenia usług

Warunki przyjmowania i dostarczania paczek:
1. Przesyłka, po elektronicznym zgłoszeniu na stronie kuriera lub telefonicznym zgłoszeniu przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
2. Anulowanie zamówienia odbioru przesyłki należy dokonać najpóźniej na 4 dni przed planowana data odbioru przesyłki, w innym przypadku Zleceniodawca zostanie obciążony kara pieniężną w wysokości 80% ceny transportu przesyłki, która została anulowana.
3. Zasadą jest doręczanie przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna paczkę pozostawia się za pokwitowaniem w recepcji, kancelarii lub komórce spełniającej podobną rolę.
4. Czas dostawy przesyłki standardowo: do 7 dni roboczych, jeśli nie został on indywidualnie określony z Nadawcą i zapisany w liście przewozowym. Czas dostawy przesyłki liczony jest od momentu najliższego terminu wyjazdu.
5. Kurier Blanch Logistic Transport ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli:
a) nadawca lub odbiorca znajdują się w rejonie czasowo lub stale wyłączonym z obsługi.
b) przesyłka nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Usługi będą świadczone w stosunku do przesyłek zawierających towary łatwo psujące się oraz wrażliwe na temperaturę pod warunkiem, że Zleceniodawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko, Blanch Logistic Transport nie odpowiada w takim przypadku za zniszczenia. Firma Blanch Logistic Transport nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami.
7. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, innych przesyłek lub firmy, której Blanch Logistic Transport zlecił przewóz, wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania-opakowania towarów. Zwrot kosztów obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe, jak również koszty zasięgnięcia opinii biegłych.
8. Doręczenie paczki Odbiorca potwierdza podpisem własnoręcznym na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowe wykonania usługi.
9. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu przesyłki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat, odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. W momencie doręczenia paczki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem oraz utratą paczki przechodzi na Odbiorcę.
10. W przypadku, gdy Odbiorca - adresat odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu ponosi Zleceniodawca ( w obie strony).
11. Odmowa uiszczenia opłaty za dokonane usługi jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia traktowane są jako odmowa przyjęcia przesyłki.
12. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia opłaty na rzecz Blanch Logistic Transport przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
13. W przypadku nieobecności Odbiorcy w Polsce, BLT (lub jego podwykonawcy) pozostawią awizo. Przesyłka zostanie dostarczona nastepnego dnia roboczego. W przypadku nieodebrania przesylki nastepnego dnia, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
14. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w tym Regulaminie.
15. Nadawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, to znaczy Zleceniodawca umieszcza na przesyłce lub na jej opakowaniu adres z kodem pocztowym i dane Adresata wraz z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym.

§ 8 Opłaty za usługę przewozu przesyłek

1. Wysokość opłat za usługi określa aktualny cennik.
2. Należność za przesyłkę uiszcza Nadawca w chwili przekazania przesyłki gotówką z góry lub po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest płatność przez odbiorcę przy odbiorze przesyłki, przy czym koszt transportu przesyłki zostaje naliczony w momencie nadania przez Nadawcę. W przypadku, gdy Odbiorca odmawia zapłaty za usługę, kosztami zostaje obciążony Nadawca.
3. Pokwitowanie odbioru gotówki przez Blanch Logistic Transport następuje na dokumencie listu przewozowego lub zgodnie z umową.
4. Firmie Blanch Logistic Transport przysługuje prawo zatrzymania wszelkich Przesyłek Klienta, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń przysługujących firmie wobec Klienta bez względu na tytuł. Blach Logistic Transport może również wstrzymać świadczenie Usług wynikających z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu.
5. Blanch Logistic Transport przysługuje prawo zastawu na Paczce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy, od momentu jej przyjęcia, do momentu jej doręczenia.
6. Gdy waga przesyłki jest większa od deklarowanej podczas nadania, może to wiązać się z dodatkową opłatą podczas odbioru.
7. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Blanch Logistic Transport (łącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne, które Blanch Logistic Transport może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw Blanch Logistic Transport, z powodu nie spełnienia przez przesyłkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub z powodu odmowy, lub zawieszenia wykonywania Usług, lub zwrotu paczki lub przesyłki przez Blanch Logistic Transport, lub przewoźnika, zgodnego z niniejszym.
8. W przypadku zwrotu paczki Zleceniodawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z Cennikiem Blanch Logistic Transport.

§ 9 Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Firma Blanch Logistic Transport jest odpowiedzialna za utratę, zniszczenie albo opóźnienie dostarczenia przesyłki znajdującej się w jej dyspozycji podczas wykonywania przewozu na podstawie niniejszej umowy. Z tym jednak, że jeśli zostanie wykazane, że Blanch Logistic Transport, jego pracownicy, przedstawiciele oraz wszelkie inne osoby zatrudniane przez firme w celu wykonania usługi w dziedzinie małych międzynarodowych przesyłek, nie doprowadzili umyślnie albo wskutek niedbalstwa do zniszczenia, utraty, opóźnienia w wykonaniu usług obejmujących przewóz, przechowanie, Blanch Logistic Transport nie ponosi odpowiedzialności. W zakresie świadczonych usług przewozowych przez Blanch Logistic Transport mają zastosowanie również odpowiednie przepisy prawne kraju na terenie którego usługi te są wykonywane, oraz właściwe przepisy międzynarodowe. Terminy odbiorów i dostarczenia paczek mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Blanch Logistic Transport, firma nie ponosi wówczas odpowiedzialności za opóźnienia. Paczki zostaną dostarczone, odebrane w jak najszybszym terminie.

§ 10 Reklamacje

1. Roszczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń, podpisania listu przewozowego. Podstawa reklamacji jest protokul relamacyjny spisany w obecnosci kuriera dostarczajacego przesylke.
2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać wyłącznie Nadawca - osoba, która zleciła ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną zwrócone im z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji.
3. Reklamacje wlasciwa należy składać na piśmie za potwierdzeniem doręczenia pod adresem właściwym siedziby firmy Blanch Logistic Transport w terminie 21 dni od dnia przyjecia Przesylki.
4. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 90 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać:
Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
Protokul reklamacji;
Podstawę reklamacji;
Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń - paragan lub faktura przedstawiajaca wartosc zawartosci przesylki;
Kopię listu przewozowego lub numer przesyłki;
Kwotę roszczenia;
Dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewożoną przesyłkę;
Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
​ Blanch Logistic Transport ma prawo zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Blanch Logistic Transport powiadomi na piśmie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
6. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Zleceniodawca zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji Blanch Logistic Transport do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
7. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia przez firme Usługi i Usług dodatkowych oraz wszelkich należności względem Blanch Logistic Transport.
8. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktowane będą jako nie wniesione.
9. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych przeszłych lub przyszłych należności wobec Blanch Logistic Transport.
10. Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie do Zleceniodawcy 11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po upływie terminu określonego w ust. 4.
12. Terminy odbiorów i dostareczenia paczek mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Blanch Logistic Transport, wówczas firma nie ponosi odpowiedzialności za opóżnienia.Paczki zostaną dostarczone, odebrane w jak najszybszym możliwym terminie.

§ 11 Postanowienia końcowe

Aktualny Regulamin oraz Cennik wraz z ich każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie Blanch Logistic Transport oraz są publikowane w Internecie na stronie www.blt24.com W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin, w przypadku usług przewozowych zastosowanie będą miały, w następującej kolejności:
1. obowiązujące przepisy konwencji CMR
2. obowiązujące międzynarodowe lub krajowe prawo wraz z niniejszym Regulaminem. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Blanch Logistic Transport